สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา และเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี๒๕๖๓

ในวันที่ ๔ และ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามกำหนดการดังนี้

ความคิดเห็น