สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา และเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๓

ในวันที่ ๔ และ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ตามกำหนดการดังนี้

 

ความคิดเห็น