บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลิือกใช้สถิติที่เหมาะสมในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom) โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 มีผู้เข้าอบรมเป็นจำนวนมาก

ความคิดเห็น