เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เรื่อง “การตัดต่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์”
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้องหงส์พันธ์) อาคารนวัตปัญญา

ตัดต่อวีดิทัศน์  

ความคิดเห็น