เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ได้เข้าร่วมอบรม “การให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อสอบ” ด้วยโปรแกรม  excel และ การหาค่าความยากง่าย ด้วยโปรแกรมทางสถิติ

ความคิดเห็น