อบรมการหาคุณภาพข้อสอบโดยใช้โปรแกรม B-index ,Evana และ Exel
ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร 1 อาคารสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
26 มิถุนายน 2563

 

ความคิดเห็น