การเลี้ยงแพะแกะในจังหวัดบุรีรัมย์ กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก มีเกษตรกรที่ผู้สนใจเลี้ยงจนสามารถสร้างเป็นอาชีพได้อย่างยั่งยืนสำหรับโครงการนี้ เป็นการเพิ่มศักยภาพผู้เลี้ยงแพะแกะเชิงพาณิชย์ ในด้านการจัดการสุขาภิบาล การดูแลสุขภาพ การศึกษาด้านสมรรถภาพการผลิต การตลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

 

 

ความคิดเห็น