วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นางสาวกรรณิการ์ กกไธสง เจ้่าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมการอบรมการตัดต่อวิดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์​ ณ ห้องประชุมหงส์พันธ์ อาคารนวัตปัญญา ชั้น 2 ซึ่งจัดโดยงานประชาสัมพันธ์ โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิทวัส สหวงษ์ ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมทุกท่าน

ความคิดเห็น