โครงการอบรมระบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาปี 1 รูปแบบการอบรมออนไลน์ (17 – 18 มิถุนายน 2563)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มีการใช้ระบบสารสนเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีสารสนเทศประกอบการตัดสินใจและวางแผนการจัดการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อเป็นเพิ่มพูนทักษะมาตรฐานการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1  จึงจำเป็นต้องมีการอบรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้ และเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  การใช้ระบบบริการการศึกษา และการให้งานระบบ e-learning รวมถึง Google Application ต่าง ๆ โดยในปีการศึกษาที่ 2563 มหาวิทยาลัยฯ มีจำนวนนักศึกษาปี 1 ทั้งสิ้น 3,001 คน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  จึงได้จัดทำโครงการอบรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาปี 1 ขึ้น  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ชั้นปีที่ 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ  และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษาใหม่

3) เพื่อใช้ระบบบริการการศึกษา และ Google Application สำหรับการศึกษา

4) เพื่อใช้ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ออนไลน์ (lms)

ความคิดเห็น