ประชุมคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2563

 

งานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดประชุมคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 17.00 น. ณ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ โดยมี รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมฯ

 

 

ความคิดเห็น