โครงการพัฒนาผู้สอนมืออาชีพและโครงการพัฒนาสายสนับสนุนมืออาชีพ หัวข้อความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชนิดงาน  และวิธีการปฏิบัติงาน

วันที่  28 พฤษภาคม  2562  โครงการพัฒนาผู้สอนมืออาชีพและโครงการพัฒนาสายสนับสนุนมืออาชีพ หัวข้อความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชนิดงาน  และวิธีการปฏิบัติงาน  ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ นำความรู้ที่ได้มาพัฒนางาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ให้บริการด้วยความเสมอภาค ปฏิบัติงานอย่างเต็มความกำลังความสามารถ มีความถูกต้องและรวดเร็ว โดยคำนึงถึง หน่วยงาน ไม่ทำให้หน่วยงาน เสีย ชื่อเสียง การตรงต่อเวลา และปรับทัศนคติ การทำงาน ด้วยการ คิดบวก จิตบริการ

วันที่  29พฤษภาคม  2562 ห้องประชุมพุทธรักษาชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯมีความเข้าใจในกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่จำเป็นในการปฏิบัติงานกำหนดแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ร้อยละ 93 ระดับ 4

วันที่  30 พฤษภาคม  2562 ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ การรับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเป็นในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหรือให้คำอธิบาย แนะนำเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับ เช่น การลา การจัดทำผลงาน ทางวิชาการ   เป็นต้นทำให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้

 

ความคิดเห็น