วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

ความคิดเห็น