เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (ICT)

สำหรับบุคคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00-16.30

อบรม

ความคิดเห็น