เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2563 ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Translation via Cross-Cultural Contexts from Theory to Practice ณ ห้องประชุมลักษณะงาม  ได้เรียนรู้วิธีการแปลในบริบทต่างๆ พร้อมฝึกแปลนิทานพื้นบ้าน ขอบคุณท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รศ.ดร.วยุพา ทศศะ และ ผศ.ดร. ประสงค์ สายหงษ์

ความคิดเห็น