วิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ Internet Banner เพื่อเสริมและพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการให้มีความสามารถในการใช้สื่อทางออนไลน์มากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสามารถสร้าง Banner เพื่อประชาสัมพันธ์ในตลาดออนไลน์ได้ โดยจัดขึ้นในวันที่ 1,9,15,22 และ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 -17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 17108 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น