มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประกาศ ยกเว้นการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (จำนวน 1000 บาท ส่วนที่เหลือจ่ายเหมือนเดิม)

ความคิดเห็น