ผู้วิจัย

นางสาวกรรณิการ์ กกไธสง

บทคัดย่อ

การพัฒนาคู่มือการให้บริการด้านการต่อวีซ่าสำหรับอาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติ ของสำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้วิจัยได้พัฒนาคู่มือประกอบด้วยการบริหารกระบวนการต้นทาง กลางทาง และปลายทาง พบว่า กระบวนการต้นทาง กำหนดให้ชาวต่างชาติตรวจสอบวันที่วีซ่าของตนเองหมดอายุ และดำเนินการยื่นคำร้องขอต่อวีซ่าก่อนวันหมดอายุอย่างน้อย 15 วัน เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทราบและดำเนินการเตรียมเอกสารสำคัญที่ใช้สำหรับต่อวีซ่าให้กับชาวต่างชาติ อาทิเช่น สัญญาจ้าง คำสั่งจ้าง ใบรับรองการจ้าง สำเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง เป็นต้น กระบวนการกลางทาง ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารต่อวีซ่าให้ครบถ้วน โดยให้ชาวต่างชาติดำเนินการกรอกเอกสารแบบฟอร์มที่ใช้สำหรับการต่อวีซ่า ได้แก่ แบบคำขอ ตม.7 แบบ สตม.2 และกำกับดูแลให้ชาวต่างชาติจัดเตรียมเอกสารสำคัญส่วนตัว ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) สำเนาวีซ่า (Visa) สำเนาบัตรขาออก (ตม.6) ตารางสอน/เรียน วุฒิการศึกษา ใบรับรองผลการศึกษา ใบรับรองแพทย์ และภาพถ่าย เป็นต้น ขั้นตอนนี้จะช่วยลดภาระงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทำให้การตรวจเอกสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็วยิ่งขึ้น กระบวนการปลายทาง กำหนดให้ชาวต่างชาติยื่นเอกสาร และหลักฐานการต่อวีซ่าที่ได้รับการตรวจสอบเบื้องต้นจากสำนักงานต่างประเทศ ณ ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนอนุมัติและประทับตราการตรวจลงตราวีซ่าให้เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ เนื่องจากปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้เน้นพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากลจึงเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ ส่งผลให้มีอาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติเข้ามาแลกเปลี่ยนและทำงานในมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก คู่มือการให้บริการด้านการต่อวีซ่าสำหรับอาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติ ของสำนักงานต่างประเทศได้รวบรวมขั้นตอน และกระบวนการในการขอวีซ่า เอกสารที่ใช้ประกอบการขอวีซ่าโดยทำเป็นเอกสาร 2 ภาษาคือภาษาอังกฤษและภาษาไทย เพื่อสะดวกต่อผู้ใช้งาน จึงถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญยิ่งที่จะช่วยอำนวยความสะดวก และลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังส่งผลดีต่อผู้ปฏิบัติงานและองค์กรทำให้มีเครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

บรรณานุกรม

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง. (2562). การขออยู่ต่อ. แหล่งที่มา : https://www.immigration.go.th/content/service_visa_extension_all (20 พฤษภาคม 2562) สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. (2562).แบบฟอร์มาการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทย. แหล่งที่มา : http://oire.bru.ac.th/download-category/document/ (25 พฤษภาคม 2562) ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์.(2558). คู่มือสำหรับประชาชนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558.

หน่วยงานการอ้างอิง

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ความคิดเห็น