ผู้วิจัย

สมหมาย ปะติตังโข, ผู้แต่งร่วม

บทคัดย่อ

การศึกษาการใช้และความต้องการสารสนเทศของนักท่องเที่ยวในกลุ่มอีสานใต้ เพื่อศึกษาการใช้และความต้องการสารสนเทศ ปัญหาการใช้สารสนเทศ และหายุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาและจัดการท่องเที่ยวในกลุ่มอีสานใต้ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม สัมภาษณ์เชิงลึกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ และประชุมกลุ่มย่อยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศใช้และต้องการหนังสือ เพื่อค้นหาสารสนเทศเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยวและเส้นทาง โดยใช้และต้องการสารสนเทศจากศูนย์ข้อมูลประจำสถานที่ท่องเที่ยวจากสารสนเทศภาษาไทย ปัญหาที่พบคือ ไม่ทราบวิธีใช้สิ่งพิมพ์บางประเภท ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศใช้และต้องการสารสนเทศจากหนังสือและแผนที่ โดยใช้สารสนเทศจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและต้องการสารสนเทศจาดห้องสมุดมหาวิทยาลัย โดยใช้และต้องการภาษาอังกฤษ พบปัญหาคือ สารสนเทศที่เป็นภาษาอังกฤษมีไม่เพียงพอ และเสนอแนะว่าควรทำมาตรฐานการให้บริการสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวบน website ให้ทันสมัย ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

บรรณานุกรม

กิ่งแก้ว ปะติตังโข สมหมาย ปะติตังโข และจิตรี ภู่ตระกูล. (2552, กรกฎาคม- ธันวาคม) "การใช้และความต้องการสารสนเทศของนักท่องเที่ยวกลุ่ม อีสานใต้," วารวสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. 2(2): 45-51.

ความคิดเห็น