วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 12:30 – 15:00 น. คณะครุศาสตร์ได้ดำเนินการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์ให้กับนักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ความคิดเห็น