ในปีการศึกษา 2563 นี้ นักศึกษาที่เรียนกับอาจารย์จินดาพร สามารถเข้าไปดูแบบฝึกหัดและเอกสารการสอนได้ในห้องเรียนออนไลน์นะคะ

ความคิดเห็น