วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มีการจัดอบรมการตัดต่อวิดีโอด้วย Davinci Resolve สำหรับ Admin ผู้จ้างงานและผู้เข้าร่วมโครงการจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ความคิดเห็น