ในปีการศึกษา 2562 ได้ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น