ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะเข้าสู่วิชาชีพ รุ่น 4 (บรรจุปี พ.ศ. 2562) เป็นการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Team 

คำสั่ง1054-25631พ.ค.63พัฒนาครูระยะเข้าสู่วิชาชีพฯบุรีรัมย์รุ่นที่4-บรรจุ2562รอบ1

ความคิดเห็น