ในปีการศึกษา 2562 เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงในโครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นรุ่น 3 เครือข่ายย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ความคิดเห็น