สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการอบรมพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21
ขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างสูงที่เสียสละเวลามาให้ความรู้กับนักศึกษา
จัดโครงการเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมหงส์พรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น