ในปีการศึกษา 2562 ผศ.ไพรัชช์ จันทร์งาม คณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้จัดค่ายคณิตศาสตร์ให้กับโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งสิ้นจำนวน 12 ค่าย 12 โรงเรียน แบ่งเป็น 13 ครั้ง

 

 

ความคิดเห็น