ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการ จ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จึงขอแจ้งรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ดังนี้

๑. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
๒. ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

 

ทางสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์จึงได้มีการเตรียมความพร้อมระบบ google meet เพื่อใช้ในการสอบสัมภาษณ์โดยผู้เข้าทดสอบเป็นผู้เข้าสอบและ Admin ที่ดูแลระบบ

 

ความคิดเห็น