อาจารย์จุฑามาศ   พรหมทอง เข้าร่วมประชุมสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมและเอกสารสำหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ณ อาคาร 23 (Complex)

ความคิดเห็น