วันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ร่วมประชุมออนไลน์  การประชุมอาจารย์ ข้าราชการพลเรือน และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๒

ความคิดเห็น