วันที่ 24 เมษายน 2563 รับ ผ่านการเข้าอบรมแบบ Online โปรแกรม Google Meet เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องมาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยให้คณาจารย์ นักศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Online สอดคล้องกับการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21

 

ความคิดเห็น