เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ตามแนวสมรรถนะของ PISA รายวิชาวิทยาการคำนวณ

ความคิดเห็น