อบรมออนไลน์ “การแปรรูปอาหาร (Food Processing)” ในวันที่ 19 เมษายน 2563 ผ่านโครงการ Thailand Massive Open Online Course (การศึกษาแบบเปิด เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต) โดยโครงการ Thai MOOC โดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัติกรรม

ความคิดเห็น