อบรมออนไลน์หลักสูตรหลักจริยธรรมในมนุษย์สำหรับนักศึกษา/นักวิจัย  ในวันที่ 24 เมษายน 2563

จัดโดยสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคนและสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

http://ohrs.nrct.go.th/home

 

ความคิดเห็น