***รุ่นที่ 3 วันที่ 23 เมษายน 2563 (09.00-16.00 น.)

>>>การใช้ Google Hangout Meet ในการสอนแบบเรียลไทม์และประชุมทางไกล

>>>การใช้ Leaning Management System (LMS) ในการเรียนการสอนออนไลน์

ความคิดเห็น