วันที่ 20 เมษายน 2563

เข้าประชุม Online ผู้ดูแล Website ของสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นอกจากได้รู้วิธีการปรับปรุง Website แล้ว ยังรู้วิธีการตรวจสอบการเข้าชม Website ด้วย

ความคิดเห็น