วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 จัดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หมู่ 1 ฝึกเป็น Organizer ในการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษาำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาคคณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์เฉลิมเกียรติ เย็นเพ็ชร เป็นวิทยากร และ รศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ความคิดเห็น