อบรมออนไลน์ในหัวข้อ “การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่” ในประเด็นอำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย บทบาทองค์กรภาครัฐ ในยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดแล้วบูรณาการในยุค 4.0

ความคิดเห็น