โมดูลที่ 1 หลักการของ พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หลักธรรมาภิบาลของ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 10 ข้อ

โมดูลที่ 2 หลักของหลักประสิทธิภาพและหลักประสิทธิผล

โมดูลที่ 3 หลักการกระจายอำนาจและหลักการมีส่วนร่วม

โมดูลที่ 4 หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ หลักเปิดเผย/โปร่งใส และหลักนิติธรรม

โมดูลที่ 5 หลักการตอบสนอง หลักความเสมอภาค และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ

โมดูลที่ 1 หลักการของ พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หลักธรรมาภิบาลของ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 10 ข้อ
โมดูลที่ 2 หลักของหลักประสิทธิภาพและหลักประสิทธิผล
โมดูลที่ 3 หลักการกระจายอำนาจและหลักการมีส่วนร่วม
โมดูลที่ 4 หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ หลักเปิดเผย/โปร่งใส และหลักนิติธรรม
โมดูลที่ 5 หลักการตอบสนอง หลักความเสมอภาค และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ

ความคิดเห็น