คณะกรรมการเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ (Online)
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการและการเฝ้าระวังดังกล่าว โดยจัดโครงการอบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ (Online)
ขึ้นในวันจันทร์ 30 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมหงส์พันธ์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น