13 กุมภาพันธ์ 2563

แจ้งนักศึกษาขอความร่วมมืออาสาสมัครทำโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนามหาวิทยาลัย ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณพื้นที่โดยรอบและภายในอาคาร 24 คณะวิทยาการจัดการทุกชั้น รวมทั้งสวนหย่อมต้นไม้ดอก ไม้ประดับ ให้มีความสวยงามตามนโยบาย Green University และเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตอาสาพัฒนาสังคม และเพื่อเป็นการตอบแทนนักศึกษาที่มีจิตอาสา ทางคณะวิทยาการจัดการอนุญาตช่ัวโมง กยศ.ให้เป็นเวลา 6 ชั่วโมง

ความคิดเห็น