11 ธันวาคม 2562

เข้ารับการอบรมในโครงการองค์กรโปร่งใส ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารอเนกคุณาคาร (อาคาร 23) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วิทยากรมีตัวอย่างของการทุจริตในหลากหลายรูปแบบมาเล่าให้ฟัง ได้ความรู้มากมายเลย เอาไปเล่าเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาฟังในรายวิชาการตรวจสอบทุจริตในองค์การที่สอนได้ดีมาก

ความคิดเห็น