15-16 สิงหาคม 2562

เข้าอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รุ่น 2 ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร

ความคิดเห็น