ตามคำสั่งคณะวิทยาการจัดการที่ 03/2563 สั่ง ณ วันที่ 7 มกราคม 2563 ได้แต่งตั้งให้เป็นกรรมการดำเนินงานบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ในโครงการบริการวิชาการการส่งเสริมความสามัคคีปรองดอง การเพิ่มทักษะการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตอบสนองชุมชนน่าอยู่ตามแนวพระราชดำริ โดยจัดกิจกรรม ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกสะอาด ตำบลชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

และตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ 338/2563 สั่ง ณ วันที่ 23 มกราคม 2563 ได้แต่งตั้งให้เป็นวิทยากรให้การอบรมในโครงการนี้ด้วย

ความคิดเห็น