ตามคำสั่งคณะวิทยาการจัดการที่ 126/2562 สั่ง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ได้แต่งตั้งให้เป็นกรรมการดำเนินงานบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ในโครงการบูรณาการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 การเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่สมาชิกชุมชนเยาวชนแกนนำ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และสถานประกอบการ ในพื้นที่เทศบาลตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง เทศบาลตำบลหลักเขต และองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ การรายงานผล และวินิจฉัยข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ จำนวน 4 รุ่น ในวันที่ 14-15, 21-22 ธันวาคม 2562 และวันที่ 18-19, 25-26 มกราคม 2563

ความคิดเห็น