18 กุมภาพันธ์ 2563

เข้าร่วมประชุมรับการตรวจสอบครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ ผ่านไปด้วยดี

ความคิดเห็น