19 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน จัดโครงการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการสื่อสารมวลชน ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกัยรติฯ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 59 จำนวน 49 คน ได้รายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งแนะนำนักศึกษารุ่นน้องเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนไปฝึกงาน ทั้งการสำรวจตัวเอง การหาที่ฝึกงานที่น่าสนใจ และการเตรียมความรู้ ทักษะด้านต่างๆ

ความคิดเห็น