วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ให้ไปติดต่อขอรับแบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาและดำเนินการตามขั้นตอนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 12 มกราคม 2563 มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ซึ่งจะต้องยื่นคำร้องฯ ในภาคเรียนถัดไป

ความคิดเห็น