วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

ได้ประกาศแจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้ทราบกำหนดวันจัดกิจกรรมรายงานผลการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คือวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ โดยขอให้นักศึกษาทุกคนเตรียรมพร้อมนำเสนอข้อมูลตั้งแต่เวลา 13.15 น. เป็นต้นไป

ความคิดเห็น