คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ 3599/2563 ได้แต่งตั้งให้ข้าราชการ อาจารย์ และพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรม “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา” ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคาร 15 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานเกณฑืมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจรายละเอียดและเจตนารมณ์ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และมีความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

ความคิดเห็น