18 กุมภาพันธ์ 2563  ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายภาพเคลื่อนไหว เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน  ในโครงการ “ การประยุกต์ใช้สื่อเสมือนจริง เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชน และเพิ่มโอกาสด้านการขายสินค้าผ้าทอในเขตพื้นที่ ตำบลสายจีก ตำบลหลักเขต และตำบลกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 1 จำนวน 3 คน ลงพื้นที่ด้วย  เพื่อนักศึกษาเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์นอกห้องเรียน

ความคิดเห็น